مدیریت پروژه

نرخ عوامل حمل مصالح ١۴٠٣ چقدر است؟

برای صحبت درباره نرخ عوامل حمل مصالح ١۴٠٣ باید دانست که پایه انجام دادوستدهای مالی در انجام طرح‌های عمرانی، قیمت‌هایی است که بر اساس ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب فهرست‌بها به صورت سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. این موضوع مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می‌گردد.

فهرست‌بها در واقع به معنی مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است که هرساله توسط سازمان برنامه‌و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

برای محاسبه آنلاین هزینه ساخت روی گزینه مد نظر خود کلیک کنید

برای تعیین قیمت آیتم‌های فهرست‌بها فاکتورها و عوامل زیادی دخیل‌اند.

 1. نرخ عوامل نیروی انسانی یا نرخ دستمزد
 2. نرخ عوامل ماشین‌آلات و ابزار
 3. نرخ عوامل مصالح
 4. عوامل حمل یا نرخ حمل مصالح

دسته‌بندی نرخ عوامل مؤثر در فهرست‌بها

نرخ عوامل مؤثر فهرست‌بهای واحد در بخش‌های ذیل جای می‌گیرند:

 • دستمزد نیروی انسانی

دستمزد نیروی انسانی ، مؤثر در آیتم‌های فهارست بهای کشور است که در تهیه آنالیز بها و یا استنباط منطقی از آیتم های فهرست‌بها و ارائه هرگونه گزارش توجیهی که در خصوص قیمت‌های جدید مفید است ، در ذیل این بخش جای می‌گیرد.

 • نرخ‌های مربوط به ماشین‌آلات و ابزار

این بخش دربرگیرنده نرخ ماشین‌آلات و ابزار مؤثر در آیتم های فهارست بهای کشور است که در تهیه آنالیز بها و یا استنباط منطقی از آیتم های فهرست‌بها و ارائه هرگونه گزارش توجیهی در خصوص قیمت‌های جدید مورد استفاده خواهد بود.

 • نرخ مصالح و حمل

این بخش شامل نرخ مصالح به کار رفته در آیتم های فهرست بها بوده و همانند دو بخش قبلی در تهیه آنالیز بها و یا استنباط منطقی از آیتم های فهرست‌بها و ارائه هرگونه گزارش توجیهی در خصوص قیمت‌های جدید به کار گرفته می‌شود.

باید افزود که این قیمت‌ها به تنهایی و بدون درنظرگرفتن عوامل و ضرایب مربوط به هر پروژه مانند سختی کار در ارتفاع، محل کارگاه، زمان انجام عملیات، مشخصات فنی موردنیاز کارهای جدید و برخی عوامل تکمیلی دیگر، قابل استناد و استفاده نخواهد بود. البته راهکارهای متنوع دیگری نیز در دستیابی به قیمت‌های نت و نرخ عوامل مؤثر در اجرای هر عملیاتی، وجود دارد که عنوان آنها در این مقاله نمی‌گنجد.

نرخ عوامل حمل مصالح ١۴٠٣

فصل 28 فهرست‌بهای ابنیه سال ١۴٠٣ مختص حمل‌ونقل مصالح است که نکات مربوط به آن در زیر بیان می‌گردد.

نکته اول این است که هزینه بارگیری، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎراﻧﺪازی ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻣﺤﻞ تحویل ﺗﺎ اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺎه، ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 30 کیلومتر، و همچنین از اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف در قیمت ردیف‌های ﺳﺎیر فصل‌های این فهرست‌بها در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. به همین دلیل در صورت‌وضعیت‌ها هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌گردد.

آنچه در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌گردد، هزینه ﺣﻤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ 30 کیلوﻣﺘﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد بر اساس ردیف‌های این ﻓﺼﻞ است. البته برای مصالحی ﮐﻪ در این ﻓﺼﻞ ﺑﺮای آنﻫﺎ هزینه ﺣﻤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ 30 کیلوﻣﺘﺮ پیش‌بینی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، هیچ‌گونه هزینه ﺣﻤﻞ جداگانه‌ای پرداخت نمی‌گردد.

نکته دوم این است که ﻣﺤﻞ تهیه ﻣﺼﺎﻟﺢ برحسب ﻣﻮرد، باید ﺑﻪ تأیید ﻣﺸﺎور پروژه رسیده و توسط ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ تأیید شود. نکته سوم هم که باید در نظر گرفته شود، ﻣﺒﻨﺎی تعیین ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ است که باید کوتاه‌ترین ﻣسیر ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد وسایل نقلیه ﺣﻤﻞ ﺑﺎر، ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور باشد. نکته چهارم که باید در نظر گرفت این است که در ﺻﻮرتیﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ در راه‌های ﺧﺎکی و شنی اﻧﺠﺎم گیرد، ﺑﻬﺎی ردیف ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ضریب 1.3 ﻣﻨﻈﻮر می‌شود.

نکته بعدی این است که باید دقت نمود که ﻣﻘﺎدیر و ﺷﺮایط تعیین ﺷﺪه در این ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺴﺎب هزینه‌های ﺣﻤﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ مقادیر ﻣﺼﺎﻟﺢ یا سایر ﻣﻮارد ﻧیست. شایان ذکر است که برای ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ردیف‌های موردنیاز، ﺷﻤﺎره و شرح ﻣﺨﺘﺼﺮ گروه‌های این ﻓﺼﻞ در ﺟﺪول زیر درج ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه
ﺣﻤﻞ سیمان ﭘاکتی، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳنگی، آﻫﻦ آﻻت، آﺟﺮ و ﺑﻠﻮک 1
ﺣﻤﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ 3
ﺣﻤﻞ دریایی سیمان ﭘﺎﮐتی، ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی، آهن آﻻت، آﺟﺮ و ﺑﻠﻮک 5

الزامات مربوط به هریک از گروه‌های حمل

موارد زیر الزاماتی هستند که طبق فهرست‌بهای سال ١۴٠٣ برای گروه‌های حمل‌ونقل مصالح در نظر گرفته شده‌اند.

اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺮوه 1

مبدأ ﺣﻤﻞ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺎﻣﻞ سیمان، ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی، آهن آﻻت، آﺟﺮ و ﺑﻠﻮک ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰینه ﺣﻤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ 30 کیلوﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زیر تعیین خواهد شد:

سیمان

 1. مبدا حمل سیمان ، محل نزدیک ترین کارخانه سیمان تولید داخلی است ﮐﻪ سیمان موردنظر را در زمان تهیه ، تولید می‌کند.
 2. ﺑﻬﺎی ﺣﻤﻞ سیمان ﻓﻠﻪ ، با احتساب ضریب 1.15 ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ردیف‌های ﻣﺮﺑﻮطه، ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻃﻮل مسیر، ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ 30 کیلومتر ﻣﻨﻈﻮر خواهد شد.
 3. سیمان مورد نیاز ﺑﺮای تهیه ﺑﺘﻦ درﺟﺎ، بر اساس عیار سیمان در ﺑﺘﻦ، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ اﺗﻼف سیمان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد. ﻣﻘﺪار ﺑﺘﻦ ﺑﺮای ﺳﻘﻒ تیرچه و ﺑﻠﻮک ﺑﺎ تیرچه ﭘﺎﺷﻨﻪ بتنی یا تیرچه ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﺎز و ﺑﻠﻮک سفالی یا ﺑﻠﻮک پلی‌استایرن ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ تیرچه و ﺑﺘﻦ روی ﺳﻘﻒ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺳﻘﻒ، 50/0 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺑﺮای ﺳﻘﻒ تیرچه و ﺑﻠﻮک ﺑﺎ تیرچه ﭘﺎﺷﻨﻪ بتنی یا تیرچه ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﺎز و ﺑﻠﻮک بتنی، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ تیرچه، ﺑﻠﻮک بتنی و ﺑﺘﻦ روی ﺳﻘﻒ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺳﻘﻒ، 0.77 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ خواهد شد.
 1. ﺑﺮای تهیه بتن‌های ﭘﺎﺷشی هم ﻣﻘﺪار سیمان بر اساس عیار آن در ﺑﺘﻦ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻼف سیمان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺘﻦ پاششی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 2. سیمان مورد نیاز ﺑﺮای تهیه ﻗﻄﻌﺎت پیش‌ساخته بتنی بر اساس عیار سیمان در ﺑﺘﻦ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ اﺗﻼف سیمان، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 3. سیمان لازم به منظور تهیه ﻣﻼت اﻧﺪودﻫﺎی سیمانی بر اساس عیار سیمان در ﻣﻼت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻼف سیمان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ضخامت اﻧﺪودﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 4. میزان سیمانی که ﺑﺮای تهیه ﻣﻼتﻫﺎی ﻓﺮش ﻣﻮزاییک، کف‌پوش بتنی و آﺟﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻒ، سنگ‌کاری ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﻼک، کاشی‌کاری ﺑﺎ کاشی‌های ﺳﺮاﻣیکی و نماسازی ﺑﺎ آﺟﺮ ﭘﻼک و آﺟﺮ ﻧﺴﻮز ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎ به کار می‌رود ، باید بر اساس عیار سیمان ﻣصرفی در ﻣﻼت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻼف سیمان، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼت مصرفی هم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 سانتیمتر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود.
 5. میزان سیمان مصرفی به منظور تهیه ﻣﻼت ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺎیی، بر اساس عیار سیمان در ﻣﻼت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻼف سیمان، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.

ﺣﺠﻢ ﻣﻼت در آﺟﺮﮐﺎری ﺑﺎ آﺟﺮﻫﺎی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آﺟﺮ ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﻣیزان 30 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺎیی، در ﺑﻠﻮک چینی ﺑﺎ ﺑﻠﻮک سفالی ﺑﻪ ﻣیزان 10 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺎیی، در ﺑﻠﻮک چینی ﺑﺎ ﺑﻠﻮک بتنی و سیمانی ﺳﺒﮏ ﺑﻪ میزان 10 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺎیی، در ﺑﻨﺎیی ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه، ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ یا ﺳﻨﮓ ریشه‌دار ﺑﻪ میزان 30 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺎیی و ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت پیش‌ساخته بتنی، ﺑﻪ میزان 10 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤلیات ﻣﻨﻈﻮر می‌گردد.در صورتی که در بلوک چینی ، حفره ها با ملات ماسه و سیمان پر شود ، 40 درصد به حجم ملات بلوک چینی اضافه می شود .

 1. میزان سیمان ﺑﺮای تولید بلوک‌های سیمانی (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی بلوک‌های سیمانی ﺳﺒﮏ) در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻨﺎیی ﺑﺎ ﺑﻠﻮک سیمانی، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 135 کیلوﮔﺮم سیمان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻼف سیمان است.
 2. میزان سیمان ﺑﺮای تهیه دوﻏﺎب عملیات ﺗﺰریق ، 0.45 کیلوگرم سیمان در ﻫﺮ لیتر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 6 درﺻﺪ اﺗﻼف سیمان، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ خواهد شد.

ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی مانند اﻧﻮاع ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه، ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ، ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره، اﺳﺎس، زیراﺳﺎس و ﺗﻮوﻧﺎن

 1. مبدا حمل مصالح سنگی ، نزدیک ترین محل تولید به شمار می‌آید ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی موردنیاز را در زﻣﺎن تهیه، تولید خواهد کرد.
 2. ﺑﺮای تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ درﺟﺎ در انواع مختلف، 2/2 ﺗﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 3. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﭘﻮﮐﻪ ﻣﻌدنی یا ﺻﻨﻌتی، 65/0 ﺗﻦ ﻣﺎﺳﻪ و 70/0 ﺗﻦ ﭘﻮﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود.
 4. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷشی، 2 ﺗﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ خواهد شد.
 5. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻗﻄﻌﺎت پیش‌ساخته بتنی، 2/2 ﺗﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 6. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻧﻮاع ﻣﻼت ﺟﻬﺖ اﻧﺪودﻫﺎی سیمانی افقی یا ﻗﺎﺋﻢ و ﻧﻤﺎﺳﺎزی، 85/1 ﺗﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 7. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻼت ﻓﺮش ﻣﻮزاییک و کف‌پوش بتنی، سنگ‌کاری ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﻼک، کاشی‌کاری ﺑﺎ کاشی‌های ﺳﺮاﻣیکی و نماسازی ﺑﺎ آﺟﺮ ﭘﻼک و آﺟﺮ ﻧﺴﻮز ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎ، 05/0  ﺗﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.
 8. میزان ﻣﺎﺳﻪ مورد نظر برای تهیه یک ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻼت ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺎیی، 85/1 ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌شود.
 9. ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ بلوک‌های سیمانی (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی بلوک‌های سیمانی ﺳﺒﮏ) هم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ کار ﺑﺎ ﺑﻠﻮک سیمانی، 75/0 ﺗﻦ ﻣﺎﺳﻪ محاسبه می‌شود.
 10. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ عملیات ﺑﻨﺎیی ﺑﺎ سنگ‌های ﻗﻠﻮه، ﻻﺷﻪ، ﻗﻮاره و لایه لایه، 2 ﺗﻦ ﺳﻨﮓ حساب می‌گردد.
 11. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ شن‌ریزی یا ﻣﺎﺳﻪریزی، 7/1 ﺗﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی حساب می‌گردد.
 12. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻗﺸﺮ ﺗﻘﻮیتی توونان، اﺳﺎس و زیراﺳﺎس ﮐﻮبیده ﺷﺪه، 2 ﺗﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌گردد.
 13. به منظور تهیه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ، 2/2 ﺗﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ سنگی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.

آﻫﻦ آﻻت

 1. اگر آﻫﻦ آﻻت مورد نیاز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘیم از تولیدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧلی یا ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺧﺮیداری ﺷﻮد، ﻣﺒﺪأ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﺧﺮید از تولیدکنندگان داﺧلی، ﻣﺤﻞ تولید و ﺑﺮای ﺧﺮیدﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮیل خواهد بود.
 2. اگر آﻫﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘیم از تولیدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داخلی یا ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ خریداری ﻧﺸﻮد، ﻣﺒﺪأ ﺣﻤﻞ، نزدیک‌ترین ﻣﺤﻞ تولید ﻓﻮﻻد به ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻦ آﻻت موردنظر را در زﻣﺎن تهیه، تولید می‌کند. کارخانه‌های ﻧﻮرد نیز ﺟﺰو تولیدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻫﻦ آﻻت به‌حساب می‌آیند.
 3. ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدی ﺳﺮد ﻧﻮرد ﺷﺪه گالوانیزه، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ضریب 20/1 حساب می‌شود. مبدأ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدی ﺳﺮد ﻧﻮرد ﺷﺪه گالوانیزه، ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ تولیدﮐﻨﻨﺪه در نظر گرفته می‌شود.
 4. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ کیلوگرم ﻓﻮﻻد مصرفی 05/1 کیلوگرم ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮر خواهد شد.
 5. به منظور ﺣﻤﻞ آهن آلات مصرفی سازه‌های ﻓﻮﻻدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻪ این ﺗﺮتیب ﻋﻤﻞ می‌شود که هزینه ﺣﻤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ 30 کیلومتر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻫﻦ آﻻت، از ﻣﺤﻞ تهیه ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ سازه‌های ﻓﻮﻻدی، طبق ﺑﻨﺪ قبل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌شود. هزینه ﺑﺎرﮔیری، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎراﻧﺪازی ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ردیف ﻣﺮﺑﻮط (بدون کسر 30 کیلومتر اول ) ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ضریب 2 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خواهد شد.

اﻧﻮاع آﺟﺮ، ﺑﻠﻮک سفالی و ﺑﻠﻮک ﺳﺒﮏ بتنی یا سیمانی

 1. مبدأ ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع آﺟﺮ، ﺑﻠﻮک ﺳﻔﺎلی و ﺑﻠﻮک ﺳﺒﮏ بتنی یا سیمانی، ﻣﺤﻞ تولید آنﻫﺎ اﺳﺖ.
 2. به منظور اجرای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻨﺎیی، ﻧﻤﺎﺳﺎزی و نماچینی ﺑﺎ آﺟﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎری، ﻗﺰاقی، ﻣﺎﺳﻪ آهکی، سیمانی و ﻣﺎشینی، 25/1 ﺗﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آﺟﺮ حساب خواهد شد.
 3. به منظور اجرای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮش ﮐﻒ ﺑﺎ آﺟﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻒ و ﻧﻤﺎسازی ﺑﺎ آﺟﺮ ﭘﻼک و آﺟﺮ ﻧﺴﻮز ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎ، 04/0 ﺗﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آﺟﺮ حساب خواهد شد.
 4. به منظور اجرای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻨﺎیی ﺑﺎ ﺑﻠﻮک سفالی و ﺑﻠﻮک ﺳﺒﮏ بتنی یا سیمانی، 70/0 ﺗﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﻠﻮک حساب خواهد شد.
 5. به منظور اجرای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺳﻘﻒ تیرچه و ﺑﻠﻮک ﮐﻪ ﺑﺎ بلوک‌های سفالی ساخته می‌شود، 40/0 ﺗﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﻠﻮک ﻣﻨﻈﻮر خواهد شد.

اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺮوه 3

به منظور اجرای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺘﻦ آسفالتی کوبیده ﺷﺪه و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد کارخانه‌ای، ﻣﻌﺎدل 2/2 ﺗﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮر می‌شود.

اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺮوه 5

در ردیف‌های حمل دریایی، تمامی هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض مربوطه آورده شده است.

برای محاسبه آنلاین هزینه ساخت روی گزینه مد نظر خود کلیک کنید

سخن آخر

دانستن نرخ عوامل حمل مصالح در سال ١۴٠٣ هم برای پروژه‌های در حال اجرا و هم برای پروژه‌هایی که در مراحل ابتدایی هستند اهمیت خواهد داشت. برای گروه اول از این روی اهمیت دارد که آنها باید بدانند که این موارد شامل تعدیل آحاد بها نخواهند شد. از سوی دیگر گروه دوم از این نرخ‌ها برای آنالیز بهای پروژه‌ها استفاده خواهند کرد.

تیم مهندسی متری چند به منظور آسان‌سازی دسترسی فعالان مسکن به اطلاعات بازار مصالح ، به طور مرتب و با پیگیری بازار مصالح ساختمانی و بروزرسانی نرخ روز مصالح از فروشندگان معتبر می پردازد.

سوالات کلیدی :

 • دسته‌بندی نرخ عوامل مؤثر در فهرست‌بها چگونه است ؟

شامل دستمزد نیروی انسانی ، نرخ های مربوط به ماشین آلات و ابزار و نرخ مصالح و حمل می شود .

 • هزینه حمل مصالح در فهرست بها چگونه محاسبه می گردد ؟

هزینه ﺣﻤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ 30 کیلوﻣﺘﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد بر اساس ردیف‌های این مقاله است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 4]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا